Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Hougaard & Koefoed A/S

(gældende fra marts 2006)

1. Generelt

1.1 Sælger, som benævnt i det følgende, er Hougaard & Koefoed A/S. Køber, som benævnt i det følgende, er modtageren af en leverance, et produkt eller en ydelse (herefter benævnt leverance eller emne) fra Hougaard & Koefoed inklusiv eventuelle leverancer fra underleverandører til Hougaard & Koefoed.
1.2 Nærværende Generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer til køber, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Levering

2.1 Levering sker Ex works (EXW) fra sælgers adresse i henhold til gældende Incoterms. Leverancen henstår således for købers regning og risiko fra det tidspunkt, hvor den af sælger er stillet til købers disposition.
2.2 Såfremt køber ikke er parat til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, sørger sælger for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.

3. Forsinkelse

3.1 Hvis forsinkelse med en levering skyldes force majeure eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden kan forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

4. Kundespecifikke materialer

4.1 Ved aftaler om køb af emner der kræver kundespecifikke materialer, som ikke kan anvendes til anden produktion, er køber forpligtet til at aftage såvel lager af emner som restlager af materialer inden for de aftalte terminer eller i tilfælde af produktionsmæssigt ophør af emnet.

5. Pris og betaling

5.1 Alle priser er i danske kr. eksklusiv moms og andre offentlige afgifter, medmindre andet er anført.
5.2 Tilbud er gældende 30 dage fra afsendelsen, og priserne er angivet med forbehold for ændringer i priser fra underleverandører og i prisændringer på materialer.
5.3 Priserne reguleres en gang årligt i april måned og ved væsentlige prisændringer på materialer.
5.4 Betalingsbetingelserne er netto kontant medmindre andet er aftalt og en eventuel kreditgivning er betinget af sælgers godkendelse. Ved for sen betaling tillægges rente 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.
5.5 Medmindre andet er aftalt er stykprisen aftalt og baseret på, at der kan leveres op til 10 % mere eller mindre end aftalt antal, og at der kan faktureres i henhold til dette.
5.6 Ved ændring af emner, som vedrører igangværende produktion, såvel som igangværende fremstilling/indkøb af værktøjer, er sælger berettiget til at fakturere merforbrug af materialer og tid efter sædvanlig takst.

6. Ejendomsret

6.1 Leverancen forbliver sælgers ejendom, indtil der er erlagt fuld betaling.

7. Ansvar for mangler

7.1 Sælger er berettiget og forpligtet til at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i materiale eller fremstilling, ved efter eget valg at foretage reparation eller udskiftning. Mangelreklamation berettiger således ikke køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen.
7.2 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest et år fra den dag, emnet blev stillet til købers disposition. Anvendes emnet mere intensivt end aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
7.3 Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køber, eller af konstruktioner, der er foreskrevet af køber eller specificeret af denne.
7.4 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under den i aftalen forudsatte anvendelse, og ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes årsager, opstået efter at risikoen er overgået til køber.
7.5 Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 8 dage fra levering.

7.5 Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 8 dage fra levering.
7.6 Køber skal give skriftlig meddelelse til sælger om en mangel uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter den i pkt. 7.2 angivne frist er udløbet.
7.7 Hvis køber ikke skriftligt underretter sælger om en mangel inden for de angivne frister, mister køber enhver ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
7.8 Hvis sælger anerkender pligt til afhjælpning, skal køber returnere det mangelfulde emne til sælger for købers regning og risiko. Efter afhjælpning sender sælger emnet til køber for sælgers regning og risiko.
7.9 Mangelfulde dele som udskiftes, stilles til sælgers disposition og bliver sælgers ejendom.
7.10 Sælger bærer intet ansvar for mangler ud over det i pkt. 7.1 –7.9 beskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.

8. Tingskade forvoldt af leverancen (produktansvar)

8.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.
8.2 Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som sælger efter nedenstående pkt. 8.3, 8.4 og pkt. 9.1 – 9.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.
8.3 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af emnet:
a) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens emnet er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand.
b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.
8.4 De i dette pkt. nævnte begrænsninger gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
8.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks skriftlig underrette den anden part herom.
8.6 Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af emnet. Det indbyrdes forhold mellem parterne i denne aftale skal dog altid afgøres i henhold til pkt. 10 nedenfor.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Et eventuelt erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige det fakturerede beløb for det solgte emne.
9.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, råvaretab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab og omkostninger i anledning af forsinkelse eller mangler.
9.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.
9.4 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
9.5 Ved force majeure hos køber skal denne dække de omkostninger, sælger pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen.
9.6 Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i dette punkt.

10. Tvister

10.1 Enhver tvist, der måtte opstå i anledning af aftalen mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol.

Download vores salgs- og leveringsbetingelser.

Scroll to Top