Miljømålsætning og miljøpolitik

Glostrup d. 23.03.2015

Et godt arbejdsmiljø en forudsætning for, at HK kan rekruttere og fastholde en dygtig og fleksibel medarbejderstab. HK arbejder derfor systematisk på at skabe et sikkert og godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. HK vil derfor – som en integreret del af virksomhedens sociale ansvar – målrettet forbedre arbejdsmiljøindsatsen ved at overholde følgende regelsæt:

 • Overholde alle relevante love og bestemmelser
 • Aktivt søge at forebygge alle arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser
 • Prioritere arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn
 • Tilstræbe et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte
 • Motivere medarbejdere til at søge medindflydelse og tage medansvar for egen og for kollegers arbejdsmiljø

Dette forudsætter en systematisk indsats på følgende områder:

 • Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Kulturen på arbejdspladsen, herunder omgangsform
 • Det udviklende arbejde med større ansvar og medindflydelse, selvstændighed og variation i arbejdet for den enkelte medarbejder
Ansvar

Alle ansatte i HK – ledere og medarbejdere – har en central rolle i de fælles bestræbelser på at skabe, fastholde og udvikle den daglige fokus på arbejdsmiljøet. Uden dette daglige fokus er det i længden ikke muligt at sikre løbende forbedringer af arbejdsmiljøstandarden. Ledernes og medarbejdernes roller kan beskrives i form af en række forventninger og pligter:

Ledelsen

Forventninger:
HK forventer, at arbejdsmiljøhensyn er indtænkt i alle ledelsesmæssige dispositioner. Det forventes herudover, at alle ledere aktivt engagerer sig i bestræbelserne på at forbedre arbejdsmiljøstandarden. Det forventes herudover, at lederne åbent medinddrager medarbejderne i arbejdsmiljøindsatsen.

Pligter:
Ledelsen er forpligtiget til at sørge for, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige og at alle medarbejdere er instrueret i, hvordan arbejdet skal udføres. Herudover skal lederne sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderne har den fornødne uddannelse og inddrages i ændringer der har indflydelse på arbejdsmiljøet.

Medarbejdere

Forventninger:
HK forventer, at alle medarbejdere medvirker til at forbedre eget og kollegers arbejdsmiljø. Det forventes, herudover, at alle medarbejdere selv er opmærksomme på, hvorvidt de har fået den fornødne instruktion om arbejdets udførelse og stiller spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Endelig forventes det, at man ikke skaber unødig risiko for sig selv eller for sine kolleger under arbejdets udførelse.

Pligter:
Enhver medarbejdere har pligt til at følge de anvisninger, der er truffet af ledelsen i samarbejde med medarbejderne for at fremme sikre, gode og udviklende arbejdspladser. Hvis man opdager fejl eller mangler, der kan forringe arbejdsmiljøet, skal man bringe det i orden. Hvis medarbejderen ikke selv kan udbedre fejlen, skal det meddeles til ens nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentanten.

Arbejdsmiljøorganisationen

Med henblik på at understøtte ledernes og medarbejdernes arbejdsmiljøindsats er der etableret en formel arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøudvalget er det øverste organ i HKs arbejdsmiljøindsats. Arbejdsmiljøudvalget planlægger, leder og koordinere arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøudvalget udarbejder og ajourfører en arbejdsmiljøpolitik og sikrer den nødvendige opfølgning. De systematiske arbejdspladsvurderinger (APV) udgør i denne sammenhæng en fast platform for arbejdsmiljøarbejdet. Herudover udpeger Arbejdsmiljøudvalget efter behov eventuelle tværgående indsatsområder.

I forlængelse af de overordnede, fælles målsætninger udpeger de enkelte Arbejdsmiljøgrupper lokale indsatsområder og følger op herpå.

Arbejdsmiljøudvalget drøfter én gang årligt arbejdsmiljøpolitikken og vurderer i den forbindelse, hvorvidt der er behov for nye initiativer.

Miljøpolitik

Vi ønsker i Hougaard og Koefoed at værne om miljøet og derfor vil vi agere efter vores miljøpolitik så vi sikrer mindst muligt miljøpåvirkning.

 • Leve op til national og international miljølovgivning. Indsatsen herfor skal primært være forebyggende.
 • Tilrettelægge et målrettet og synligt arbejde med at forebygge potentielle skader på miljøet og derigennem styrke det forebyggende miljøarbejde og fremme den interne dialog.
 • Løbende foretage en systematisk måling og opfølgning på virksomhedens miljøbelastninger.
 • Via intern uddannelse og træning samt kommunikation fremme miljøbevidstheden blandt medarbejderne.
 • Gennemføre en åben dialog med virksomhedens kunder i miljøspørgsmål herunder give kunderne fyldestgørende svar på henvendelser angående miljø.
 • Opstille forbedringsmål og handlingsplaner samt foretage systematisk opfølgning på indsatser og resultater og derigennem opnå løbende forbedringer.
 • Overvåge systemets effektivitet og hensigtsmæssighed i relation til målsætninger og forbedringsmål, gennem ledelsesevalueringer.
Har du spørgsmål til Hougaard & Koefoeds miljøpolitik?
Kontakt venligst Managing Director
Ole Schou Nielsen

Få en uforpligtende snak

Kontakt os for en uforpligtende snak, hvis du har spørgsmål til os, eller du har en konkret opgave vi kan hjælpe dig med.
Scroll to Top