Corporate Social Responsibility for Hougaard & Koefoed A/S

Hos Hougaard & Koefoed ønsker vi at tilføre værdi og tage ansvar for den måde vores forretning påvirker samfundet, samtidig med at vi leverer den bedste kvalitet og service til vores kunder. Fundamentalt ønsker vi at opføre os ansvarligt både individuelt og som virksomhed.

For at sikre, at vi lever op til ambitionen om vores ansvarlighed, har vi udarbejdet en CSRpolitik. Vores CSR-politik udgør rammerne for vores aktiviteter og for vores profil som en attraktiv arbejdsgiver og forretningspartner.

CSR-politikken er baseret på vores opfyldelse af alle love og bestemmelser og er beskrevet i følgende 5 hovedpunkter: 

1. Menneskerettigheder

Vi vil støtte og respektere de internationale menneskerettigheder, der er indeholdt i FNs ”The International Bill of Human Rights” (den internationale lov om menneskerettigheder). Vi vil vurdere vores aktuelle og potentielle negative påvirkning af disse internationale menneskerettigheder. Vi vil afhjælpe negative påvirkninger af menneskerettighederne i tilfælde af, vi bliver involveret i sådanne.

Vi vil respektere vores kunders og vores medarbejderes privatliv.

Vi vil arbejde for at sikre ikke-forskelsbehandling og lige muligheder. Dette gælder internt med hensyn til vores medarbejdere og eksternt i vores forsyningskæde.

2. Medarbejdere

Vi vil sikre, at vores medarbejdere har ansættelsesrammer, der altid vil følge gældende love og kollektive aftaler og overenskomster inden for vores områder med hensyn til betaling af fair løn såvel som andre ansættelsesbetingelser. Vi vil arbejde for at sikre, at vores medarbejdere har jobudviklingsmuligheder ved at tilbyde uddannelse og træning.

Vi vil give vores medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Vi vil beskytte vores medarbejdere mod korporlig afstraffelse, psykisk tvang eller chikane.

3. Arbejdskraft

Vi vil anerkende vores medarbejderes ret til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger.

Vi vil fordømme tvangsarbejde og børnearbejde. Hvis vi ansætter unge medarbejdere mellem 15 og 18 år, må de ikke udføre farligt arbejde eller natarbejde. Hougaard & Koefoed følger ATs anvisninger og regler for dette område.

Vi vil ikke diskriminere på arbejdspladsen på grund af alder, køn, race, hudfarve, handicap, religion eller tro, sprog, national eller social oprindelse, medlemskab af fagforening eller andre grunde til forskelsbehandling, der er anerkendt ved international eller national lov. Vi vil kun tage beslutninger vedrørende ansættelse og beskæftigelse på grundlag af relevante og objektive kriterier.

4. Miljø

Vi vil overholde miljølovgivningen herunder gennem løbende uddannelse og overvågning.

Vi vil arbejde systematisk med løbende at forbedre miljøresultaterne for at reducere vores påvirkning af miljøet og for at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

Hougaard & Koefoed har en klar og veldefineret Miljømålsætning & Politik der er tilgængelig for alle interessenter på vores hjemmeside www.h-k.dk.

5. Anti-korruption

Vi vil opretholde en høj grad af integritet og ansvarlighed i alle vores eksterne relationer, og vi deltager ikke i korruption eller bestikkelse. Vi vil ikke tilbyde, love eller give nogen form for bestikkelse til uretmæssigt at påvirke embedsmænd, dommere eller forretningsforbindelser.

Vi vil også afstå fra at modtage eller acceptere nogen bestikkelse.

Vores medarbejdere der handler på vores vegne, er underlagt denne forpligtelse til ikke at deltage i korruption eller bestikkelse.

Download vores CSR politik her.

Scroll to Top